+32 3 722 17 44 info@digitaleproefsleuf.be

Disclaimer

Digitale proefsleuf

Radartechniek is een aanvullende techniek dewelke nooit 100% zekerheid kan garanderen, doch voor zover er kan gescand worden zijn de resultaten zeer betrouwbaar. Wanneer kan geijkt worden door middel van één of meerdere proefsleuven verhoogt de betrouwbaarheid.

Bij nagenoeg alle projecten heeft de grondradar reeds zijn nut bewezen. Het verkrijgen van duidelijke scanbeelden is afhankelijk van diverse factoren zoals het al dan niet aanwezig zijn van hoogspanning, het type ondergrond (klei – luchtige ondergrond – …), het maaiveld (zand – steenslag – (gewapend) beton – stelcon – …), zoutwatertafels, … (informeer u bij ieder specifiek project naar de mogelijkheden en beperkingen). Zones waar puin ligt, waar opgestapelde materialen liggen, sterk geaccidenteerde terreinen of bebouwde zones kunnen niet gescand worden, waardoor op deze specifieke plaatsen geen informatie kan verstrekt worden. Indien mogelijk worden verbanden gelegd tussen de zones die wel bereikbaar zijn. De analyse van de verkregen data gebeurt zowel visueel als softwarematig. Indien het beoogde resultaat niet ten volle bruikbaar is, zullen mits grondig gefundeerde tegenargumentatie geen prestaties worden aangerekend wat betreft het luik interpretatie van de beelden. Teccon staat garant voor een professionele aanpak van het project door het uitvoeren van een degelijke scanning en de inzet van gespecialiseerde scanbeeldanalysten.

Van de te onderzoeken site dienen alle beschikbare plannen, kaartmateriaal en historische informatie (mogelijks niet geschreven bronnen) voor aanvang van scanning tijdelijk ter onzer beschikking of inzage worden gesteld. Deze informatie zal worden gebruikt ter ijking en ondersteuning, waar nodig zal deze informatie worden geverifieerd en indien nodig aangepast.

De klant dient voor aanvang van het project duidelijk op te geven naar wat dient gezocht te worden, tot op welke diepte en de gewenste graad van detail. De te scannen zone dient duidelijk te worden afgebakend d.m.v. omschrijving of schets.

 

Website

Teccon is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van informatie en gegevens op deze site. Teccon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de eventuele tijdelijke onbereikbaarheid van deze website of voor enig verlies noch schade ten gevolge van het bezoeken van de website.

De website wordt naar best vermogen bijgewerkt. Wij geven geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden veroorzaakte vertraging of door hen geleverde foutieve informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere internetsites zijn alleen opgenomen ter informatie. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. De verschillende pagina’s en simulaties die u raadpleegt op deze sites of verkrijgt via interactieve toepassingen hebben enkel een informatieve waarde.

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie en gegevens komen toe aan Teccon of aan de bronvermeldingen. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

 

E-mail

Onze e-mails en hun bijlagen zijn vertrouwelijk en bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het bericht en zijn bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen zijn aan copyright of andere wetsbepalingen. Als u zulk bericht per vergissing ontvangt of indien u niet de bedoelde geadresseerde bent is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval dit door een antwoordbericht aan Teccon te laten weten en het bericht daarna te wissen.

Alle berichten van en naar Teccon en haar afdelingen kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Wij geloven, maar garanderen niet dat de e-mail en zijn bijlagen veilig zijn en geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico’s te aanvaarden.

 

E-mail (English)

Our e-mail together with any attachments is confidential and is intended for the exclusive use by the person(s) mentioned as recipient(s). Any e-mail and its attachments, if any, contain confidential information and/or information protected by copyright, intellectual property rights or other rights and is intended for the sole use of the addressees. If you are not the intended recipient you are notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. So if you have received any communication in error, please notify Teccon immediately by responding to this e-mail and then delete the e-mail and its contents from your system. All messages from and to Teccon and his subdivisions can be controlled on conformity with internal rules on protection of activities and/or to remove ‘malware’. E-mail is not a safe communication channel; e-mails can be intercepted, altered, lost or destroyed. We believe, but do not warrant that this e-mail and any attachments are safe and virus free. By communicating with us via e-mail anyone is supposed to accept those risks.

 

Beleid inzake gegevensverwerking

Bij het bezoek van deze website worden er geen gegevens verwerkt tenzij je inschrijft op onze mailinglijst of als je het contactformulier invult. In dat geval worden deze ingevulde gegevens door Teccon als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt om contact met jou op te nemen.

Er worden ook gegevens verwerkt die wij krijgen via rechtstreeks contact. Deze gegevens worden niet systematisch verwerkt maar wel bijgehouden om jou te kunnen contacteren. In deze gevallen is verwerking gebaseerd op een contractuele relatie of op de voorafgaande contacten.

Teccon kan ook gegevens verzamelen uit openbare bronnen met als doel je een commerciële boodschap of voorstel te versturen. Deze verwerking is gericht op het gerechtvaardigde belang van Teccon om zaken te doen, met het oog daarop ondernemingen te contacteren. Als je dit niet wenst volstaat het dit door te geven via een reactie op het bericht of via het contactformulier.

Op deze website zijn een aantal cookies geplaatst. Voor meer informatie over de cookies verwijzen we naar de cookie policy.

De wet verwerking persoonsgegevens bied je de mogelijkheid om inzage te vragen van je gegevens en ze desgevallend te verbeteren. Daarvoor kan je rechtstreeks contact opnemen met ons via het contactformulier.

Als je het niet eens bent met de manier waarop Teccon je gegevens verwerkt kan je contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

 

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op de gebruiksvoorwaarden en valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Pin It on Pinterest

Share This